Mate-Fin

Cine Suntem ?

Octombrie 2012 - Mate-Fin a finalizat contract incheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor care are drept scop stabilirea şi implementarea programelor de monitorizare a radioactivităţii surselor

 
   Mate-Fin a finalizat contract incheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor în urma câștigării licitației publice din data de 20.06.2012 pentru „Asistenţă tehnică pentru A.N.P.M. în vederea stabilirii şi implementării programelor de monitorizare a radioactivităţii surselor”
 
 
RAPORT
 
privind beneficiile aduse de către MATE-FIN proiectului
 
 

 

Aplicaţie practică în apropierea Minei Rănuşa,prezentarea spectrometrului gama

 

Aplicaţie practică: măsurarea Rn-222 în sol în faţa hotelului şi măsurări spectrometrice pe halda CTE Arad

 

Prezentarea lectorilor – Maria SAHAGIA

 

Prezentarea lectorilor – Ion CHIOSILĂ

 

Prezentarea lectorilor – Laszlo TORO

 

Prezentarea lectorilor – Romul MĂRGINEANU

  • Dezvoltarea competneţelor şi creşterea performanţelor personalului RNSRM, atât în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în laborator, prin intermediul elaborării de proceduri noi şi/sau modificării procedurilor deja existente, precum şi cea de pe teren, prin intermediul elaborării de programe noi de monitorizare, îmbunătăţirea celor deja existente şi furnizarea metodologiei pentru stabilirea zonelor de impact ale surselor antropogene de poluanţi radioactivi, folosind modele matematice, în funcţie de condiţiile fizico-geografice (date referitoare la sursele de poluare, condiţii meteorologice, modelarea dispersiei poluanţilor, analiza câmpului de concentraţii de substanţe radioactive).
  • Evaluarea rapidă a contaminării factorilor de mediu necesară factorilor de decizie prin stabilirea zonelor de impact ale surselor antropogene de poluanţi radioactivi, cu ajutorul unui soft independent, elaborat de către experţii proiectului, folosind modele matematice, date meteorologice şi rezultatele măsurărilor de radioactivitate.
  • Facilitarea transferului de informaţie privind bunele/noile practici în domeniu oferă posibilitatea  realizării de noi programe în viitor, adaptate specificului zonei care se doreşte a fi monitorizată.
  • Furnizarea de materiale tehnice, însoţite de hărţi, care să justifice necesitatea desfăşurării programelor noi, respectiv a celor deja existente cu unele  completări.
  • Procedurile livrate în cadrul Sarcinii 2 au acoperit următoarele aspecte:         
utilizarea echipamentelor de teren precum monitorul de radon şi toron, respectiv spectrometrul gama in situ,

propunerea de proceduri noi care cuprind prelevarea, prelucrarea, măsurarea şi calculul rezultatelor pentru probe de sediment, apă de mare, aerosoli atmosferici (I-131)

modificarea unor proceduri deja existente

prezentarea modului de calcul al incertitudinilor, asigurarea şi controlul calităţii cu respectarea prevederilor ISO 17025/2005

 
  • Participanţii la instruiri au beneficiat de pregătire teoretică şi practică atât cu echipamente portabile (debitmetre, contaminometre, monitoare de radon, spectrometru gama de teren), cât şi cu echipamente de laborator - spectrometru beta, respectiv spectrometru gama, adaptată cerinţelor actuale pe plan mondial cu privire la monitorizarea radioactivităţii zonelor cu fond natural modificat antropic. Zona aleasă, împreună cu Beneficiarul, pentru desfăşurarea instruirii practice din teren a permis discutarea metodologiei de monitorizare a unor activităţi industriale sensibile în ceea ce priveşte posibilitatea de poluare cu radionuclizi naturali: industria minier uraniferă, industria producătoare de îngrăşăminte fosfatice (halde cu fosfogips), industria energetică pe bază de cărbune (halde cu cenuşă provenită de la centralele termoelectrice).
  • Efectele instruirii grupului ţintă sunt de durată, fiind observabile atât pe termen scurt prin creşterea bagajului de cunoştinţe teoretice şi practice, cât şi pe termen lung prin creşterea şanselor de uniformizare a nivelului de cunoştinţe însuşite la nivelul RNSRM, prin elaborarea broşurii “Radioactivitatea mediului – aspecte teoretice şi practice” şi a 5 panouri cu tematică adecvată şi necesară pentru personalul care desfăşoară activitatea de monitorizare a radioactivităţii mediului. Aceste materiale documentare contribuie la instruirea la locul de muncă, mai ales a angajaţilor care nu au participat la instruire, respectiv a personalului nou angajat în reţea; materialele respective au reprezentat oferta suplimentară a Prestatorului faţă de cerinţele obligatorii ale Caietului de sarcini. Astfel, se asigură diseminarea adecvată a informaţiei ştiinţifice şi profesionale la nivelul întregii reţele.
 
Vezi toti partenerii
matefin.com CopyRight | All Rights Reserved

Back to Top